top of page
Domitar logo

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH – RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma DOMITAR Taras Domaszowiec (tłumacz przysięgły języka ukraińskiego) ul. Gen. A. Madalińskiego 5/2, 50-443 Wrocław NIP 894-318-47-04.
Obowiązkowym jest podanie nazwiska i imienia, ponieważ te dane będą przetwarzane w celu wprowadzenia do repertorium - lista czynności, które wykonuje tłumacz przysięgły (art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego).
Podanie numeru telefonu lub/i adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Państwa identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia.  Zapewni to poprawne przekazanie dokumentów osobie uprawnionej. Dane te zostaną usunięte po odbiorze zamówienia.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych i osób trzecich zawartych w dokumentach zleconych do tłumaczenia jest niezbędne do wykonania zlecenia, ale ich podanie jest dobrowolne. Będą one przechowywane przez pięć lat od dnia odbioru tłumaczenia w postaci oryginałów (lub kopii)  dokumentów i ich tłumaczeń.
W razie potrzeby, mogą Państwo otrzymać fakturę. Jednak w tym celu będzie wymagane podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia. Wynika to z przepisów podatkowych, nakładających na Państwa taki obowiązek. Dane te będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów. Administrator posiada podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych ze stosownym biurem podatkowym.

Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
• dostępu do dotyczących Państwa danych;
• dostarczenia Państwu kopii danych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania tych danych, jeżeli zachodzi taka potrzeba;
• usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania do przechowywania, co administrator ma obowiązek wykonać tylko wtedy, gdy zachodzą określone, opisane w przepisach o ochronie danych osobowych okoliczności.


Przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych, których podanie było dobrowolne, jednak uwzględnienie tego sprzeciwu może skutkować uniemożliwieniem wykonania zlecenia.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

 

Zasady prawne: Regulamin
bottom of page